Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Frisbeegolfclub Hyrylä ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä henkilötietolain (10§ ja 24§) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 25.01.2021 ja sitä on muokattu viimeksi 25.01.2021. 

1. Rekisterinpitäjä

Frisbeegolfclub Hyrylä ry
Y-Tunnus: 3074194-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Seuran tietosuojavastaava:
Teemu Tuominen

3. Rekisterin nimi

Yhdistyksen (jäljempänä seuran) verkkosivun käyttäjä- ja jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on;

  • Henkilön suostumus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (seurajäsenyys)
  • Kilpailutoiminnan järjestäminen
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on seuratoiminnan mahdollistaminen sekä sen tarkoitusperien noudattaminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), verkkosivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, sosiaalisen median profiilit, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, henkilötunnus sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ja/tai käyttäjältä mm. verkkosivuston lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista sekä muissa tilanteissa, jossa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan ja/tai käyttäjän kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Silloin kun rekisteritietoja säilytetään verkkopalvelimilla, niiden laitteiston tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan niiden henkilöiden toimesta joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröidyllä on myös muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)